10 เหตุผลของการเลือกใช้ All-Flash Storage สำหรับ Oracle Database และ Analytics Deployments

ทุกวันนี้เรื่องของข้อมูลนั้นมิได้จำกัดแต่เพียงการจัดเก็บและกู้ข้อมูลกลับคืนมาเท่านั้น เรื่องของข้อมูลนั้นครอบคลุมถึงการที่คุณใช้ข้อมูลที่คุณจัดเก็บไว้อย่างไร และคุณมีการจัดเก็บข้อมูลนั้นไว้อย่างถูกต้องหรือไม่ การมีส่วนผสมที่เหมาะสมของข้อมูลและความสามารถในการวิเคราะห์ถึงสิ่งดังกล่าวเป็นแรงผลักดันตลาด Global จากการเปลี่ยนผ่านของโลกดิจิตอล ลองอ่าน eBook นี้เพื่อเข้าถึง 10 เหตุผลที่ all-flash storage สามารถช่วยองค์กรของคุณดึงศักยภาพสูงสุดในการใช้ข้อมูลสำหรับ Oracle database และ analytics deployments 

Come iniziare

Dai impulso al successo della tua azienda e delle persone a cui fornisci i tuoi servizi