Everything You Need To know to Evaluate Flash Storage


ถึงแม้วันนี้คุณจะยังไม่ได้ใช้งาน Flash Storage ภายในองค์กรของคุณ แต่ในอนาคตคุณก็อาจต้องใช้ Flash Storage ก็เป็นได้ ดังนั้นเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น Pure Storage จึงได้จัดทำคู่มือเลือกซื้อ Flash Storage ที่มีรายละเอียดเชิงลึกและเป็นกลางสำหรับทุกผู้ผลิตให้คุณได้ใช้เพื่อศึกษาแนวทางพื้นฐานในการเลือกซื้อ Flash Storage และเลือกโซลูชัน Flash Storage ที่เหมาะสมต่อธุรกิจของคุณที่สุดได้นั่นเอง

เนื้อหาภายในเอกสารฉบับนี้จะครอบคลุมถึง

  • สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับหน่วยความจำแบบ Flash
  • ความแตกต่างของ All-flash Storage แต่ละระดับ
  • แนวทางการเลือกซื้อ All-flash Storage
  • All-flash Storage จะมาช่วยให้การจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลง่ายขึ้นได้อย่างไร

Gartner names Pure Storage a Leader in the 2018 Magic Quadrant Solid-State Arrays 5 Years in a Row

Get the analysis you need to choose the best Solid-State Arrays for your business.

By downloading the report, we believe you'll gain insights into:

  • The flash storage futures market overview
  • Gartner’s evaluation of vision, strengths and cautions for each vendor
  • Why Pure Storage was named a LEADER