10 เหตุผลของการเลือกใช้ All-Flash Storage สำหรับ Oracle Database และ Analytics Deployments

ทุกวันนี้เรื่องของข้อมูลนั้นมิได้จำกัดแต่เพียงการจัดเก็บและกู้ข้อมูลกลับคืนมาเท่านั้น เรื่องของข้อมูลนั้นครอบคลุมถึงการที่คุณใช้ข้อมูลที่คุณจัดเก็บไว้อย่างไร และคุณมีการจัดเก็บข้อมูลนั้นไว้อย่างถูกต้องหรือไม่ การมีส่วนผสมที่เหมาะสมของข้อมูลและความสามารถในการวิเคราะห์ถึงสิ่งดังกล่าวเป็นแรงผลักดันตลาด Global จากการเปลี่ยนผ่านของโลกดิจิตอล ลองอ่าน eBook นี้เพื่อเข้าถึง 10 เหตุผลที่ all-flash storage สามารถช่วยองค์กรของคุณดึงศักยภาพสูงสุดในการใช้ข้อมูลสำหรับ Oracle database และ analytics deployments 

Featured Technology Partners

Welcome to Pure Storage!
Our data storage experts are here to answer your questions.

Connect with Pure Storage
Please complete the form below and we'll get in touch with you!

Thanks for submitting.

We'll be in touch shortly.