Pure Storage 助理架構師認證

助理級

Pure Storage 助理架構師

測驗 ID:PCARA_001
提供認證: Pure Storage 助理架構師認證

此 Pure Storage 助理架構師測試可為所有應試者奠定 Pure Storage 產品 架構的基礎。此項考試有助於驗證合格的 Pure Storage 架構師,以及在助理等級所必須具備的知識,技能和能力。

合格的應試者應具有 1-3 年儲存裝置經驗,和 3-12 個月 Pure Storage 經驗的解決方案架構師或系統工程師。他們對於 Pure Storage 產品及其相關市場差異具有全面性的了解。合格的應試者了解與先進全快閃陣列 (AFA)、Evergreen™、Pure1® 相關的設計原理,且熟練使用 Pure GUI 進行示範。

測試主題:

  • 管理
  • 設計
  • 主要特色

取得 Pure Storage 認證

800-379-7873 +44 20 3870 2633 +43 720882474 +32 (0) 7 84 80 560 +33 9 75 18 86 78 +49 89 12089 253 +353 1 485 4307 +39 02 9475 9422 +31 (0) 20 201 49 65 +46-101 38 93 22 +45 2856 6610 +47 2195 4481 +351 210 006 108 +966112118066 +27 87551 7857 +34 51 889 8963 +41 31 52 80 624 +90 850 390 21 64 +971 4 5513176 +7 916 716 7308 +65 3158 0960 +603 2298 7123 +66 (0) 2624 0641 +84 43267 3630 +62 21235 84628 +852 3750 7835 +82 2 6001-3330 +886 2 8729 2111 +61 1800 983 289 +64 21 536 736 +55 11 2655-7370 +52 55 9171-1375 +56 2 2368-4581 +57 1 383-2387