Skip to Content
Laatst bijgewerkt: november 2023.

Privacyverklaring Pure Storage, Inc.

Bij Pure Storage erkennen en respecteren we de privacy van iedereen die ons zijn persoonsgegevens toevertrouwt.

Inleiding

Deze Privacyverklaring (“Verklaring”) beschrijft de soorten informatie die Pure Storage Inc. en zijn dochterondernemingen en filialen (gezamenlijk “Pure,” “wij,” “onze,” of “ons”) verzamelen via onze websites, waaronder de website op purestorage.com (onze “sites”) of elke website die deze verklaring gebruikt, hoe we dergelijke informatie gebruiken en openbaar maken, de stappen die we nemen om deze te beschermen en hoe u uw rechten op het gebied van databescherming kunt uitoefenen.

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met deze Verklaring en alle toepasselijke wetgeving waaraan wij onderworpen zijn wanneer wij u een gelokaliseerde website in uw taal en land aanbieden, in het bijzonder alle federale en staatswetgeving van de Verenigde Staten, en voor gebruikers die zich in de EER en het VK bevinden die onderworpen zijn aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679("AVG"), en alle andere nationale wetten inzake gegevensbescherming wereldwijd (samen “Databeschermingswetgeving").

Als u door een handicap of een andere beperking geen toegang hebt tot deze verklaring, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens en wij zullen ervoor zorgen dat u de benodigde informatie in een ander, voor u toegankelijk format ontvangt.

Framewerk dataprivacy

1. Compliance. Pure en zijn Amerikaanse dochterondernemingen, Pure Storage, LLC, Pure Storage Holdings, Inc., Pure Storage International, Inc. en Portworx Inc., voldoen aan het EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF) en de UK Extension to the EU-U.S. DPF, en het Swiss-U.S. Data Privacy Framework (Swiss-U.S. DPF) zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel. Pure heeft aan het Amerikaanse ministerie van Handel verklaard dat het zich houdt aan de principes van het EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF-principes) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die zijn ontvangen vanuit de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op grond van het EU-U.S. DPF en de UK Extension to the EU-U.S. DPF. Pure heeft aan het Amerikaanse ministerie van Handel verklaard dat het zich houdt aan de principes van het Swiss-U.S. Data Privacy Framework (Swiss-U.S. DPF-principes) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die zijn ontvangen vanuit Zwitserland in het kader van het Swiss-U.S. DPF. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de EU-U.S. DPF-principes en/of de Swiss-U.S. DPF-principes, gelden de Principes. Ga voor meer informatie over het Data Privacy Framework (DPF)-programma en om onze certificering te bekijken naar https://www.dataprivacyframework.gov/.

2. Klachten. In overeenstemming met het EU-U.S. DPF en de UK Extension to the EU-U.S. DPF en de Swiss-U.S. DPF, verbindt Pure zich ertoe om klachten in verband met DPF-principes over onze verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens op te lossen. Personen uit de EU en het Verenigd Koninkrijk en personen uit Zwitserland met vragen of klachten over onze omgang met persoonsgegevens die zijn ontvangen op grond van het EU-U.S. DPF en de UK Extension to the EU-U.S. DPF en het Swiss-U.S. DPF, moeten eerst contact opnemen met Pure Storage, Inc. op privacy@purestorage.com.
In overeenstemming met het EU-U.S. DPF en de UK Extension to the EU-U.S. DPF en het Swiss-U.S. DPF, verbindt Pure zich ertoe om respectievelijk samen te werken en te voldoen aan het advies van het panel dat is opgericht door de gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA's) in de EU en het Information Commissioner's Office (ICO) in het Verenigd Koninkrijk en de Zwitserse Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) met betrekking tot onopgeloste klachten over onze behandeling van persoonsgegevens die zijn ontvangen op grond van het EU-U.S. DPF en de UK Extension to the EU-U.S. DPF en het Swiss-U.S. DPF.

3. Bemiddeling. Als uw DPF-klacht niet via het bovenstaande kanaal kan worden opgelost, kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op bindende bemiddeling voor bepaalde resterende claims die niet via andere verhaalmechanismen zijn opgelost. Zie https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/G-Arbitration-Procedures-dpf?tabset-35584=2.

4. Verdere doorgifte. Doorgifte van Persoonsgegevens aan een derde partij die optreedt als gegevensverwerker valt onder de bepalingen van deze Verklaring. Pure heeft contracten met de externe Gegevensverwerker waarin is bepaald dat dergelijke gegevens alleen mogen worden verwerkt voor beperkte en gespecificeerde doeleinden die in overeenstemming zijn met de door de persoon gegeven toestemming en dat de ontvanger hetzelfde beschermingsniveau zal bieden als de Principes en Pure onmiddellijk op de hoogte zal stellen als hij vaststelt dat hij niet langer aan deze verplichting kan voldoen. Het contract bepaalt dat wanneer een dergelijke vaststelling wordt gedaan, de externe Gegevensverwerker de verwerking staakt of andere redelijke en passende stappen onderneemt om de situatie te herstellen. Bij het overdragen van Persoonsgegevens aan een derde partij die optreedt als een Gegevensverwerker, zal Pure: (i) dergelijke gegevens alleen voor beperkte en gespecificeerde doeleinden overdragen; (ii) zich ervan hebben vergewist dat de Gegevensverwerker verplicht is om ten minste hetzelfde niveau van privacybescherming te bieden als wordt vereist door de Principes; (iii) redelijke en passende stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de Gegevensverwerker de overgedragen Persoonsgegevens effectief verwerkt op een manier die in overeenstemming is met de verplichtingen van Pure onder de Principes; (iv) van de Gegevensverwerker eisen dat hij Pure op de hoogte stelt als hij vaststelt dat hij niet langer kan voldoen aan zijn verplichting om hetzelfde beschermingsniveau te bieden als door de Principes wordt vereist; (v) na kennisgeving, ook onder (iv), zal Pure redelijke en gepaste stappen ondernemen om ongeoorloofde verwerking stop te zetten en te herstellen; en (vi) op verzoek een samenvatting of een representatief exemplaar van de relevante privacybepalingen van zijn contract met die Gegevensverwerker aan het ministerie van Handel bezorgen.

5. Aansprakelijkheid. Pure is mogelijk aansprakelijk in gevallen van verdere doorgifte aan derde partijen van gegevens van personen uit de EU, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland die zijn ontvangen krachtens het EU-VS Data Privacy Framework.

6. Handhaving. Pure is onderhevig aan de regelgevende handhavingsbevoegdheden van de U.S. Federal Trade Commission.

Verzamelde gegevens, doel en rechtsgrondslag

Pure verzamelt persoonsgegevens in verschillende contexten, die hieronder worden omschreven. De categorieën informatie, soorten informatie, informatiebronnen en onze doeleinden voor het verzamelen, verwerken, gebruiken en delen van dergelijke informatie worden bepaald op basis van deze context. “Persoonsgegevens” is informatie die direct of indirect betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon of een huishouden.

Wanneer u onze sites bezoekt

Pure verzamelt Persoonsgegevens via onze sites. Dit omvat zaken als uw naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook minder voor de hand liggende informatie, bijvoorbeeld browser- en apparaatgegevens, en informatie over internet- of netwerkactiviteiten, zoals activiteiten op onze sites, gegevens die worden verzameld via cookies, pixeltags en andere technologieën, en andere informatie die wordt gegenereerd door uw gebruik van het internet om toegang te krijgen tot onze websites.

Persoonsgegevens worden rechtstreeks of via uw webbrowser verzameld wanneer u onze sites bezoekt. Het doel van onze verwerking is het optimaliseren van de gebruikerservaring en de functionaliteit van de site, waaronder het maken van statistieken, het ontwikkelen van nieuwe en het verbeteren of aanpassen van onze producten en diensten; en het vaststellen van gebruikstrends, bijvoorbeeld om te begrijpen welke delen van onze sites het meest interessant zijn voor een bezoeker.

Deze verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor ons om ons legitieme belang in de exploitatie en verbetering van deze Sites na te streven (artikel 6, lid 1, onder f) AVG).

Wanneer u zich inschrijft voor onze communicatieberichten

Als u zich aanmeldt voor communicatie, verzamelen wij uw naam, e-mailadres, uw IP-adres en de taal waarin u dergelijke communicatie wenst te ontvangen.

Het doel van het verzamelen van uw Persoonsgegevens is om contact met u op te nemen voor marketing- en verkoopdoeleinden, met inbegrip van kennisgevingen in verband met productverbeteringen, garanties en verlengingen, die specifiek betrekking hebben op de behoeften en interesses van de klant.

De verzending van marketingmateriaal en de noodzakelijke verwerking van de respectieve Persoonsgegevens is gebaseerd op de toestemming van de ontvanger om de nieuwsbrieven te ontvangen (artikel 6, lid 1, onder a), AVG).

Wanneer de lokale wetgeving echter een andere rechtsgrondslag voor de verwerking vereist dan toestemming (bv. Denemarken), worden Persoonsgegevens verwerkt om ons legitieme belang bij de marketing van onze diensten en de contacten met onze klanten en prospects na te streven (artikel 6, lid 1, onder f) AVG).

Wanneer u met ons in contact komt via sociale media

De sites van Pure kunnen sociale mediafuncties gebruiken, zoals de "like"-knop op Facebook enz. Deze functies kunnen uw IP-adres en de pagina die u op onze site bezoekt verzamelen, en kunnen een cookie, pixel, beacon of andere soortgelijke technologieën instellen om de functie naar behoren te laten functioneren.

U kunt door een dergelijke functie de mogelijkheid krijgen om informatie over uw activiteiten op onze producten en diensten op een profielpagina van u te plaatsen die door een sociaal medianetwerk van een derde partij wordt verstrekt om deze met anderen binnen uw netwerk te delen. Deze functies worden gehost door een derde partij of rechtstreeks op sites. De in het kader van de functie verzamelde informatie is onderworpen aan het eigen beleid van de desbetreffende socialemediaplatforms voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van gegevens.

Delen van uw gegevens

Behalve zoals beschreven in deze Verklaring, zullen wij geen informatie over u die wij op of via onze sites verzamelen aan derden bekendmaken zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Wij kunnen informatie bekendmaken aan derden als u daar toestemming voor geeft, alsmede in de volgende omstandigheden:

Alle informatie die u vrijwillig kiest om op te nemen in een openbaar toegankelijk deel van de Sites zal beschikbaar zijn voor iedereen die toegang heeft tot die inhoud, met inbegrip van andere gebruikers.

Wij kunnen uw informatie delen met onze partners in verband met de verkoop of distributie van onze producten en diensten, of het uitvoeren van gezamenlijke marketingactiviteiten, in overeenstemming met uw uitgesproken marketingvoorkeuren.

Wij kunnen informatie delen met onze gelieerde ondernemingen (bv. moeder- en zusterondernemingen, dochterondernemingen, joint ventures of andere ondernemingen onder gemeenschappelijke controle). Als een ander bedrijf ons bedrijf, onze activiteiten of onze activa overneemt of van plan is over te nemen, zullen wij ook informatie met dat bedrijf delen, ook in de onderhandelingsfase.

Wij kunnen uw informatie openbaar maken indien wij daartoe worden verplicht door een bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstelling, rechtbank of andere derde partij, wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wet- of regelgeving, in reactie op een gerechtelijk bevel, gerechtelijke of andere overheidsdagvaarding of bevel, of om anderszins samen te werken met wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstellingen.

Wij behouden ons ook het recht voor uw informatie vrij te geven indien wij te goeder trouw van mening zijn dat dit gepast of noodzakelijk is om (i) voorzorgsmaatregelen te nemen tegen aansprakelijkheid, (ii) onszelf of anderen te beschermen tegen frauduleus, onrechtmatig of onwettig gebruik of activiteiten, (iii) onderzoek te doen naar en ons te verdedigen tegen claims of beschuldigingen van derden, (iv) de veiligheid of integriteit van onze producten en diensten en alle faciliteiten of apparatuur die worden gebruikt om onze producten en diensten beschikbaar te maken te beschermen, of (v) onze eigendom of andere wettelijke rechten te beschermen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de handhaving van onze overeenkomsten), of de rechten, eigendom of veiligheid van anderen.

Wij kunnen bepaalde geaggregeerde, automatisch verzamelde of anderszins niet-persoonlijke informatie beschikbaar stellen aan derden voor diverse doeleinden, waaronder (i) naleving van diverse rapportageverplichtingen; (ii) voor zakelijke of marketingdoeleinden; of (iii) om dergelijke partijen te helpen inzicht te krijgen in de interesses, gewoonten en gebruikspatronen van onze gebruikers voor bepaalde programma's, inhoud, diensten, advertenties, promoties en/of functionaliteiten die beschikbaar zijn via onze Aanbiedingen.

Wij kunnen uw informatie delen met dienstverleners. Dienstverleners kunnen ons onder andere helpen bij het beheren van onze website, het houden van enquêtes, het verlenen van technische ondersteuning, het verwerken van betalingen en het verlenen van diensten. Wij sluiten contracten met deze dienstverleners om ervoor te zorgen dat zij uw informatie alleen gebruiken om hun verplichtingen na te komen om diensten aan ons te verlenen.

Overdrachten naar en van het buitenland

Uw Persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar wij faciliteiten hebben of waar wij dienstverleners inschakelen, en door onze Sites te bezoeken begrijpt u dat uw gegevens worden overgedragen aan landen buiten het land waar u woont, met inbegrip van de Verenigde Staten, die andere regels inzake databescherming kunnen hebben dan uw land. In bepaalde omstandigheden kunnen rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende agentschappen of veiligheidsautoriteiten in die andere landen toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens.

Wanneer we Persoonsgegevens buiten de Europese Unie ("EU"), Europese Economische Ruimte ("EER"), het Verenigd Koninkrijk ("VK") en Zwitserland overdragen aan landen waarvoor geen adequaatheidsbesluit geldt, kunnen we ons beroepen op Standaard Contractuele Clausules of andere juridische overdrachtmechanismen met passende waarborgen ter bescherming van Persoonsgegevens. Privacy Framework (EU-U.S. DPF), de U.K. Extension to the EU-U.S. DPF, en het Swiss-U.S. Data Privacy Framework (Swiss-U.S. DPF) voor de overdracht van Persoonsgegevens vanuit de EU, EER, VK (en Gibraltar) en Zwitserland naar de VS.

Databewaring

Wij bewaren Persoonsgegevens die wij van u verzamelen wanneer wij daartoe een legitieme zakelijke noodzaak hebben (bijvoorbeeld om u een dienst te verlenen waarom u hebt verzocht of om te voldoen aan toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten). Wanneer wij geen legitieme zakelijke noodzaak meer hebben om uw Persoonsgegevens te verwerken, zullen wij deze verwijderen of anonimiseren of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw Persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-up archieven), zullen wij uw Persoonsgegevens veilig opslaan en afschermen van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

Databeveiliging

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw Persoonsgegevens verloren gaan, worden gebruikt of op ongeoorloofde wijze toegankelijk zijn, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Bovendien hebben alleen werknemers en contractanten die een relevante en redelijkerwijs vereiste behoefte hebben aan toegang tot uw Persoonsgegevens om hun werk uit te voeren, toegang tot uw Persoonsgegevens.

Cookies & vergelijkbare technologieën

Zoals zoveel websites maakt Pure gebruik van tools voor automatische gegevensvergaring, zoals cookies, ingebedde weblinks en web beacons. Deze tools verzamelen bepaalde standaard informatie die uw browser naar onze website verstuurt, zoals uw browsertype en het adres van de website vanwaar u op onze website terecht bent gekomen. Ze kunnen voorts informatie verzamelen over: 

 • Uw Internet Protocol (IP) adres. Dit is een cijfer dat automatisch aan uw computer of apparaat wordt toegewezen elke keer als u verbinding met internet maakt. Webservers kunnen hierdoor uw apparaat lokaliseren en identificeren. Het gaat hier om een uniek adres, dat aan uw apparaat wordt toegewezen door uw internetprovider of de daarvoor verantwoordelijke afdeling in een TCP/IP-netwerk.
 • Clickstream-gedrag, dat ons helpt om uw bezoek aan onze website beter te begrijpen en dat u op zijn beurt een meer op maat gemaakte ervaring kan bieden wanneer u terugkeert. Deze data worden samengevoegd tot anonieme analyses om algemene trends te meten en zijn niet gebonden aan een specifiek individu of zijn individuele gedrag.

Wanneer wij cookies gebruiken, doen wij dit op basis van ons legitieme belang om u een goede gebruikerservaring te bieden (bv. de sites voor u beschikbaar maken in uw plaatselijke taal en uw taalkeuzes onthouden, enz.). Wij hebben de Cookies die wij gebruiken ingedeeld in verschillende categorieën, zoals functionele, prestatie- en andere categorieën. U vindt een beschrijving van deze categorieën, de Cookies en hoe u een categorie of een specifieke Cookie kunt in- of uitschakelen wanneer u naar onze Cookie Consent Manager gaat, die gewoonlijk verschijnt wanneer u onze site voor het eerst bezoekt. Houd er rekening mee dat we geen persistentiemechanisme hebben dat uw voorkeurskeuzes van de ene webbrowser naar de andere en/of van het ene apparaat naar het andere vastlegt. Daarom is het mogelijk dat u uw voorkeurskeuzes moet aangeven wanneer u voor het eerst een nieuwe browser of een nieuw apparaat gebruikt om onze sites te bezoeken.

Gelinkte websites

We kunnen links naar websites en diensten van derde partijen aanbieden waarover we geen zeggenschap hebben en die niet door deze Privacyverklaring worden gedekt. We adviseren u om de privacyverklaringen te bekijken op die websites (en alle websites) die u bezoekt.

Forums en chatrooms

Als u op een Pure-website deelneemt aan een discussieforum, lokale communities of chatroom, is het goed om te bedenken dat de informatie (i.e. uw openbare profiel) die u daar verstrekt, in brede kring beschikbaar gesteld kan worden aan anderen; anderen zouden de informatie dus kunnen gebruiken om contact met u op te nemen, u ongevraagd berichten te sturen of voor doelen waar Pure noch u zelf zeggenschap over heeft. Bedenk voorts dat individuele forums en chatrooms aanvullende regels en voorwaarden kunnen hebben. Pure is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke of enige andere informatie die u op deze forums verkiest te verstrekken. Om uw persoonlijke informatie van ons blog of communityforum te laten verwijderen, kunt u een verzoek indienen via het Data Subject Access Request (“DSAR”))-formulier of een e-mail sturen naar privacy@purestorage.com. In bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens niet kunnen verwijderen.

Uw rechten

EU, EER, VK en Zwitserland

Als u een bezoeker/klant bent die zich in de EU, EER, het VK of Zwitserland bevindt, is Pure de databeheerder van uw Persoonsgegevens. Onze rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van de Persoonsgegevens zoals hierboven beschreven, hangt af van de betrokken Persoonsgegevens en de specifieke context waarin wij deze verzamelen. Normaal gesproken verzamelen wij echter alleen Persoonsgegevens van u wanneer wij daarvoor uw toestemming hebben, wanneer wij de Persoonsgegevens nodig hebben om een overeenkomst met u uit te voeren, of wanneer de verwerking in ons legitieme belang is en niet zwaarder weegt dan Uw databeschermingsbelangen of fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen wij ook wettelijk verplicht zijn om Persoonsgegevens van u te verzamelen

U hebt de volgende rechten:

Toegang: U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens. Hierdoor kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en kunt u controleren of wij deze rechtmatig verwerken (artikel 15 AVG).

Correctie: U hebt het recht om correctie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Hierdoor kunt u onvolledige of onnauwkeurige informatie die wij over u hebben laten corrigeren (artikel 16 AVG).

Wissen: U kunt het recht hebben om een verzoek in te dienen voor het wissen van uw persoonsgegevens. Zo kunt u ons vragen om persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer er geen goede reden is voor ons om ze te blijven verwerken. Voor zover verdere verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is, bijvoorbeeld om ons te laten voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om wettelijke voorschriften vast te stellen, te handhaven of te verdedigen, zijn wij niet verplicht uw persoonsgegevens te wissen (artikel 17 AVG).

Bezwaar: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons beroepen op een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde) en er iets aan uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond (artikel 21 AVG).

Restrictie: U kunt het recht hebben om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Zo kunt u ons vragen de verwerking van persoonsgegevens over u op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan of de reden voor de verwerking ervan vaststellen (artikel 18 AVG).

Draagbaarheid: U hebt het recht om de geregistreerde persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar format te ontvangen en, in bepaalde gevallen, om deze zonder belemmering van de ene naar de andere verantwoordelijke voor de verwerking over te dragen (artikel 20 AVG).

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Intrekking van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden, onverlet. U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 7, lid 3 GDPR (AVG)). Als u uw toestemming wilt intrekken, gebruik dan ons DSAR-formulier (Data Subject Access Request, datasubject-toegangsverzoek).

Alleen voor Frankrijk: Als u onder de Franse wet op de databescherming valt, hebt u te allen tijde het recht om richtlijnen uit te vaardigen met betrekking tot het lot van uw Persoonsgegevens na uw overlijden.

Als u ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten in het land waar u zich bevindt of waar volgens u een inbreuk op de gegevensbeschermingswetgeving heeft plaatsgevonden (artikel 77 AVG).

Rechten voor Californië

 • Shine the Light Rechten van de klant

Inwoners van Californië hebben het recht om openbaarmaking te vragen van welke soorten persoonlijke informatie wij hebben gedeeld met derden voor hun direct marketing doeleinden, en met wie wij deze hebben gedeeld, gedurende het voorgaande kalenderjaar. U kunt een kopie van deze openbaarmaking aanvragen door contact met ons op te nemen.

 • Californische consumentenrechten onder de CCPA / CPRA

De volgende bekendmakingen gelden alleen voor inwoners van Californië die vallen onder de California Consumer Privacy Act  en/of de California Privacy Rights Act ("CCPA" en/of de “CPRA”):

Persoonlijke informatie verzameld voor een zakelijk en commercieel doel

De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen worden beschreven onder het kopje "Verzamelde gegevens, doel en rechtsgrondslag" above. Dit gedeelte beschrijft de zakelijke en commerciële doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen.

Persoonlijke informatie vrijgegeven voor een zakelijk doel

Deze Privacyverklaring beschrijft de categorieën van persoonlijke informatie die we hebben, bekendgemaakt voor een zakelijk doel +. Zie de hoofdstukken "Verzamelde gegevens, doel en rechtsgrondslag" en "Delen van uw gegevens" voor meer informatie.

Verkochte of gedeelde persoonsgegevens

Wanneer u websites van Pure Storage gebruikt, kunnen geautoriseerde bedrijfspartners van Pure Storage cookies en soortgelijke technologieën verzamelen en deze gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken. Dit kan kwalificeren als een "verkoop" of "delen" in het kader van de CCPA. U kunt keuzes maken om dergelijk gebruik toe te staan of te voorkomen. Afhankelijk van uw keuzes kunnen onze geautoriseerde zakelijke partners in de afgelopen twaalf maanden informatie hebben verzameld binnen de volgende door de CCPA gedefinieerde categorieën:

  ● Identificatiemiddelen zoals IP-adres en cookies

  ● Informatie over internetactiviteiten met betrekking tot uw interacties met websites van Pure Storage

  ● Conclusies over uw consumentenvoorkeuren

Recht op informatie en recht op verwijdering

U hebt het recht om te vragen dat wij de persoonlijke informatie die wij verzamelen, gebruiken, openbaar maken en verkopen. Om dit recht uit te oefenen, volgt u de instructies beschreven in ons Data Subject Access Request (DSAR) formulier. Wij discrimineren niet tegen personen die door de staat verleende rechten uitoefenen.

Merk op dat wij u, zoals wettelijk vereist, vragen om uw identiteit te bewijzen.  Wij kunnen uw identiteit verifiëren door middel van een telefoontje of e-mail. Afhankelijk van uw verzoek vragen wij om informatie zoals uw naam of e-mailadres. Wij kunnen u ook vragen om een ondertekende verklaring ter bevestiging van uw identiteit. Na een verzoek zullen wij redelijke inspanningen leveren om persoonlijke informatie over u in onze bestanden te verstrekken, te corrigeren of te verwijderen.

In sommige omstandigheden kunt u een gemachtigde aanwijzen om namens u verzoeken in te dienen om bepaalde privacyrechten uit te oefenen.  Wij vragen verificatie dat u de gemachtigde agent toestemming hebt gegeven om namens u een aanvraag in te dienen.  U moet ons een kopie bezorgen van de ondertekende toestemming die u aan de gevolmachtigde agent hebt gegeven om het verzoek namens u in te dienen en uw eigen identiteit rechtstreeks bij ons verifiëren.  Als u een gemachtigde bent die een verzoek indient namens een persoon, moet u een kopie van de volgende informatie bij het verzoek voegen:

 1. Een verklaring waaruit blijkt dat u gemachtigd bent om namens de consument op te treden, gericht aan privacy@purestorage.com.
 2. Als u een bedrijf bent, bewijs dat u bent geregistreerd bij de Secretary of State om zaken te doen in Californië.

Als wij beide data niet ontvangen, wordt het verzoek afgewezen.

Privacy van kinderen

De bescherming van de privacy van jonge kinderen is bijzonder belangrijk voor Pure. Onze sites zijn algemene websites die niet gericht zijn op kinderen onder de 18 jaar, en wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de 18 jaar zonder ouderlijke toestemming. Als u denkt dat wij informatie hebben verzameld over een persoon jonger dan 18 jaar, laat ons dat dan weten door contact met ons op te nemen.

Aanpassingen en updates

Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in deze Privacyverklaring, die wij van tijd tot tijd kunnen bijwerken. Als we deze privacyverklaring wijzigen. In het geval dat de wijzigingen uw rechten of verplichtingen hieronder wezenlijk veranderen, zullen wij redelijke inspanningen leveren om u van de wijziging op de hoogte te stellen en uw toestemming te verkrijgen waar dit wettelijk vereist is. Wij kunnen bijvoorbeeld een bericht naar uw e-mailadres sturen, als wij er een in ons bestand hebben, of een pop-up of soortgelijke kennisgeving genereren wanneer u voor het eerst een van onze aanbiedingen opent nadat dergelijke materiële wijzigingen zijn aangebracht.

Contactinformatie

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Verklaring, uw Informatie, ons gebruik en onze openbaarmakingspraktijken, of uw keuzes voor toestemming, neem dan contact met ons op via ons DSAR-formulier (Data Subject Access Request), via e-mail naar privacy@purestorage.com, of per post of gratis telefoonnummer zoals hieronder vermeld:


Pure Storage, Inc.
2555 Augustine Dr.
Santa Clara, CA 95054
Gratis: +1 - 800-379-7873

Uw browser wordt niet langer ondersteund!

Oudere browsers vormen vaak een veiligheidsrisico. Om de best mogelijke ervaring te bieden bij het gebruik van onze site, dient u te updaten naar een van deze nieuwste browsers.