Privacy-statement

Pure Storage, Inc. en haar dochters (collectief "Pure") hecht eraan uw persoonsgegevens te beschermen en u een positieve ervaring te bieden wanneer u onze websites bezoekt en van onze producten en diensten ("Oplossing" of "Oplossingen") gebruik maakt.

Deze Privacy-statement is van toepassing op websites en tools die met deze verklaring verbonden zijn of ernaar verwijzen. De verklaring beschrijft hoe we omgaan met uw persoonlijke informatie en de keuzes die voor u beschikbaar zijn in het opzicht van vergaren, gebruik en toegang. Tevens licht de verklaring toe hoe we uw persoonlijke informatie updaten en corrigeren. Aanvullende informatie over ons beleid inzake persoonlijke informatie kan verstrekt worden in beschrijvingen van aanbiedingen, supplementerende privacy-verklaringen of berichtgeving die voorafgaand of ten tijde van gegevensvergaring wordt verstrekt. Bepaalde Pure-websites kunnen hun eigen privacyverklaring hebben, die specifiek beschrijft hoe we met persoonlijke informatie voor die websites omgaan. In gevallen dat een berichtgeving verstrekt ten tijde van de vergaring of een specifieke privacyverklaring voor een website of oplossing in conflict is met deze Privacy-statement, is een dergelijke specifieke berichtgeving of aanvullende privacyverklaring van kracht.

Vergaring van uw persoonlijke informatie

Pure kan gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens, over u verzamelen op het moment dat u van onze websites en tools gebruik maakt en wanneer u met ons in contact treedt, bijv. wanneer u een webformulier voor het aanvragen van informatie over een product voltooit. "Persoonlijke informatie" is enige informatie die gebruikt kan worden voor het identificeren van een persoon en kan omvatten: achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, log-in-informatie (accountnummer, wachtwoord), marketingvoorkeuren, accountinformatie m.b.t. social media of het nummer van een betaalkaart. Als we andere gegevens aan uw persoonlijke informatie linken, behandelen we die gelinkte gegevens als persoonlijke informatie. Voorts verzamelen we gegevens van vertrouwde derde partijen en schakelen derde partijen in om persoonlijke informatie te vergaren die ons ondersteunt.

Pure vergaart persoonlijke informatie om allerhande redenen, zoals:

 • Om klantenservice te bieden
 • Om een bestelling, met inbegrip van betalingstransacties, te verwerken
 • Om marketingcommunicatie te versturen
 • Om een account op een website of binnen een tool aan te maken
 • Om het gebruik van bepaalde functies van onze tools mogelijk te maken
 • Om uw ervaring op de Pure-website en/of tools te personaliseren
 • Om een sollicitatie of job transfer te beheren en te verwerken
 • Om u een abonnement op een nieuwsbrief aan te bieden
 • Wanneer u een computergebaseerde certificatietest maakt

Pure en de derde partijen die we inschakelen, kunnen de informatie die we in de loop der tijd verwerven van u en via onze websites en tools combineren met informatie verworven uit andere resources. Dit helpt ons de algehele accuratesse en compleetheid te verbeteren en helpt ons tevens onze interacties met u beter op maat te maken.

Als u ervoor kiest Pure persoonlijke informatie van een derde partij (zoals naam, e-mail en telefoonnummer) te verstrekken, verklaart u daarmee dat u van die derde partij de toestemming hebt om dit te doen. Voorbeelden zijn het doorsturen van referentie- of marketingmateriaal en het versturen van job referrals. Derde partijen kunnen zich van alle toekomstige communicatie afmelden door de link te volgen die verstrekt wordt bij ons Data Subject Access Request formulier (heel het document door als DSAR aangeduid).

In sommige situaties kunnen Pure en de derde partijen waarmee we in zee gaan, automatisch informatie verzamelen via cookies, weblogs, web beacons en andere soortgelijke applicaties. Deze informatie wordt gebruikt om inzicht in de bruikbaarheid, performance en effectiviteit van de website te krijgen en deze te verbeteren en tevens om content en aanbiedingen op maat te maken voor u. Lees voor meer informatie de sectie hieronder over "cookies en webtechnologieën".

Gebruik van uw persoonlijke informatie

Pure kan uw persoonlijke informatie gebruiken voor de volgende doelen:

 • Voor het uitvoeren van een contract dat we met u hebben, of waar het nodig is voor rechtmatige belangen,
 • Voor onze bedrijfsvoering,
 • Voor het leveren, verbeteren en customiseren van onze websites en oplossingen,
 • Voor het versturen van marketing- en andere communicaties in verband met ons bedrijf,
 • Voor andere legitieme doelen, toegestaan door de van toepassing zijnde wet of om te voldoen aan een wettelijke of dwingende verplichting.

Tot de manieren waarop we uw persoonlijke informatie zouden kunnen gebruiken, behoren onder meer:

Het leveren van een oplossing waar u om verzocht hebt

 • Het versturen van communicaties aan u, met inbegrip van marketing- en klanttevredenheidsdoelen, ofwel rechtstreeks van Pure of van onze partners
 • Het analyseren, ondersteunen en verbeteren van onze tools en uw online ervaring
 • Het personaliseren van websites, nieuwsbrieven en andere communicaties
 • Het administreren en verwerken van uw certificatie-examens

U kunt uw communicatievoorkeuren te allen tijde wijzigen. Zie voor meer informatie 'Uw communicatievoorkeuren selecteren' hieronder.

Toegang tot en accuratesse van uw persoonlijke informatie

Sommige Pure-entiteiten kunnen optreden als of beschouwd worden als "verantwoordelijken voor gegevensverwerking". Wanneer een Pure-entiteit optreedt als verantwoordelijke voor gegevensverwerking, kunt u uw rechten van toegang laten gelden en om correcties, onderdrukking of deactivering verzoeken onder van toepassing zijnde wetten voor gegevensbescherming; u doet dit rechtstreeks bij die Pure-entiteit zoals beschreven in de specifieke tool-documentatie. Als u extra ondersteuning nodig hebt of hulp bij het toegang verkrijgen tot en het corrigeren, onderdrukken of wissen van uw persoonlijke informatie, voelt u zich dan vrij om rechtstreeks contact met ons te nemen via het DSAR-formulier. We spannen ons te goeder trouw in om redelijke verzoeken tot het toegang verkrijgen tot en het wissen, updaten, onderdrukken of corrigeren van uw gegevens te honoreren. U ontvangt binnen 30 dagen onze reactie op uw verzoek. Als we uw verzoek niet kunnen honoreren, verklaren we dit nader. Onder bepaalde omstandigheden geniet u met betrekking tot uw persoonlijke informatie rechten onder gegevensbeschermingswetten, zoals het verzoeken om toegang tot en het corrigeren of wissen van uw persoonsgegevens. Wenst u die rechten te laten gelden, bijv. voor het verwerven van een kopie van de persoonsgegevens die we van u opgeslagen hebben of voor een verzoek om toegang tot gegevens, dan kunt u een verzoek hiertoe indienen met behulp van het DSAR-formulier. Gelieve te bedenken dat we u misschien om specifieke informatie moeten vragen, zodat we uw identiteit en uw recht tot toegang tot uw persoonlijke gegevens (of het laten gelden van enige andere rechten) kunnen bevestigen. Het betreft hier een veiligheidsmaatregel om te borgen dat uw persoonlijke informatie niet bekend wordt gemaakt aan enige persoon die niet gerechtigd is om deze te ontvangen. We kunnen voorts contact met u opnemen om u om aanvullende informatie met betrekking tot uw verzoek te vragen, zodat we sneller kunnen responderen.

Uw communicatievoorkeuren selecteren

Pure biedt u de keuze om allerhande informatie rond onze oplossingen te ontvangen. U kunt uw communicatievoorkeuren beheren met de volgende methoden:

Door de instructies op te volgen die opgenomen zijn in al onze promotionele e-mails, kunt u zich uitschrijven voor die specifieke mailing. Door per e-mail of post een bericht te sturen aan: privacy@purestorage.com or Pure Storage, Inc., Attn: Chief Compliance Officer, 401 Castro Street, Mountain View, CA 94041. Gelieve uw naam en e-mailadres te vermelden en daarnaast enige specifieke, relevante informatie over het materiaal dat u niet langer wenst te ontvangen. Deze keuzes zijn niet van toepassing op serviceberichten of andere vereiste communicaties die als onderdeel van bepaalde tools te beschouwen zijn en die u periodiek zou kunnen ontvangen, totdat u de tool overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden niet langer gebruikt of de tool opzegt.

Met uw toestemming is het voorts mogelijk dat we persoonlijke informatie delen met zakelijke partners of dealers van Pure, zodat ze u informatie zouden kunnen toesturen over producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. Met ons DSAR-formulier kunt u zich bij derde partijen afmelden voor de ontvangst van informatie voor de marketingdoelen van die partijen.

Door gebruik te maken van onze websites of tools of door ons anderszins persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u ermee in dat we met u elektronisch kunnen communiceren over de veiligheid, privacy en administratieve zaken met betrekking tot uw gebruik. Als we bijv. van een lek in het veiligheidssysteem horen, zouden we kunnen proberen om u hiervan elektronisch op de hoogte te stellen door een bericht op onze websites te plaatsen, een e-mail te versturen of anderszins contact met u op te nemen.

Delen van uw persoonlijke informatie

Pure kan uw persoonlijke informatie met derde partijen delen ten behoeve van onze bedrijfsvoering, voor het leveren, verbeteren en customiseren van onze tools, voor het versturen van marketing- en andere communicaties met betrekking tot ons bedrijf en voor andere rechtmatige doelen voor zover toegestaan door de van kracht zijnde wetgeving of anders met uw toestemming.

Pure zou persoonlijke informatie op de volgende manieren kunnen delen:

 • Binnen Pure en een of meer van onze mondiale dochters voor het doel van gegevensverwerking of -opslag.
 • Met zakelijke partners of dealers van Pure, zodat ze met u eventueel informatie over hun producten of diensten kunnen delen. Neem via DSAR contact met ons op indien u niet (langer) wenst dat Pure met derde partijen informatie deelt voor hun marketingdoelen.
 • Met zakelijke partners, service vendoren, geautoriseerde derde partij-agenten of contractanten voor het voorzien in een aangevraagde tool, dienst of transactie. Voorbeelden zijn onder meer, maar blijven niet beperkt tot: de verwerking van orders en creditcardtransacties, de hosting van websites, de hosting van seminarinschrijvingen, de ondersteuning bij verkoopgerelateerde inspanningen en het leveren van klantensupport.
 • In relatie tot, of tijdens onderhandelingen over, enige fusie, verkoop van bedrijfsassets, consolidatie of herstructurering, financiering of acquisitie van ons complete bedrijf of een deel daarvan door of aan een ander bedrijf.
 • Als respons op een verzoek om informatie door een gerechtigde autoriteit indien onthulling naar onze mening in overeenstemming is met, of anderszins verplicht is conform, enige van toepassing zijnde wetgeving, regelgeving of juridisch proces.
 • Met ordehandhavende functionarissen, overheidsautoriteiten of andere derde partijen zoals noodzakelijk is om te voldoen aan juridische processen of nationale veiligheidseisen; om de rechten, eigendommen of veiligheid van Pure, zijn zakelijke partners, u of anderen te beschermen; of zoals anderszins vereist is door toepasselijke wetgeving.
 • In geaggregeerde en/of geanonimiseerde vorm, die redelijkerwijs niet gebruikt kan worden om u te identificeren.
 • Als we u anderszins verwittigen en u in het delen toestemt.

Veiligheid van uw persoonlijke informatie

We doen er alles om de aan ons toevertrouwde persoonlijke informatie te beschermen en deze veilig te behandelen conform deze Privacy-statement. Pure implementeert fysieke, administratieve en technische beveiligingen die ontworpen zijn om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking. We eisen van onze leveranciers contractueel dat ook zij zulke informatie beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik en openbaarmaking. Het kan echter niet gegarandeerd worden dat internet 100% veilig is en we kunnen dit daarom evenmin absoluut waarbogen voor door u aan ons verstrekte informatie.

Retentie van persoonlijke informatie

We bewaren uw persoonlijke informatie slechts voor zo lang als nodig is voor het realiseren van het doel waarvoor ze verzameld werd. We bewaren en gebruiken uw persoonlijke informatie zoals benodigd is om aan onze bedrijfseisen en wettelijke, accounting- of rapportageverplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen, onze assets te beschermen en onze afspraken af te dwingen.

Ter bepaling van de gepaste retentieperiode voor persoonlijke gegevens houden we rekening met de omvang, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door onbevoegde toegang of bekendmaking van uw persoonlijke informatie, de doelen waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we die doelen langs andere weg kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke eisen.

Gebruik van cookies en webtechnologieën

Zoals zoveel websites maakt Pure gebruik van tools voor automatische gegevensvergaring, zoals cookies, ingebedde weblinks en web beacons. Deze tools verzamelen bepaalde standaard informatie die uw browser naar onze website verstuurt, zoals uw browsertype en het adres van de website vanwaar u op onze website terecht bent gekomen. Ze kunnen voorts informatie verzamelen over:

 • Uw Internet Protocol (IP) adres. Dit is een cijfer dat automatisch aan uw computer of apparaat wordt toegewezen elke keer als u verbinding met internet maakt. Webservers kunnen hierdoor uw apparaat lokaliseren en identificeren. Het gaat hier om een uniek adres, dat aan uw apparaat wordt toegewezen door uw internetprovider of de daarvoor verantwoordelijke afdeling in een TCP/IP-netwerk.
 • Clikstream-gedrag: Bijv. de pagina's die u bekijkt en de links die u aanklikt.
 • Deze tools helpen uw bezoek aan onze website gemakkelijker, efficiënter en waardevoller te maken door u een gecustomiseerde ervaring te bieden en u te herkennen wanneer u terugkeert.

De Pure-website bevat widgets. Dit zijn interactieve mini-programma's die op onze site draaien en specifieke diensten van andere bedrijven aanbieden (zoals het nieuws, opinies, muziek en meer). Persoonlijke informatie, zoals uw e-mailadres, kan via zulke widgets verzameld worden. Voor een deugdelijke werking kunnen widgets ook cookies plaatsen. De door widgets verzamelde informatie wordt gereguleerd door het privacybeleid van het bedrijf dat de widget heeft gemaakt.

Sommige webbrowsers kunnen u de mogelijkheid bieden om een "do not track"-functie in te schakelen. Deze functie stuurt naar de websites die u bezoekt signalen die aangeven dat u niet wilt dat uw online activiteiten getraceerd worden. Dit is iets anders dan het blokkeren of wissen van cookies, aangezien browsers met een ingeschakelde"do not track"-functie nog steeds cookies kunnen accepteren. Momenteel bestaat er in de branche geen standaard voor hoe bedrijven zouden moeten omgaan met "do not track"-signalen, maar deze zou alsnog opgesteld kunnen worden in de toekomst. Op dit moment herkennen onze websites "do not track"-signalen niet en reageren er ook niet op. Als we dit in de toekomst wel doen, beschrijven we hoe we dat doen in deze Privay-statement.

Pure-partners met derde partijen om ofwel advertenties op onze websites te tonen of onze advertenties op andere sites te beheren. Onze derde partijpartners kunnen cookies of soortgelijke technologieën gebruiken om u advertenties aan te bieden op basis van uw surfactiviteiten en -interesses. Als u zich wilt afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties, kunt u uw verzoek hiertoe indienen met het DSAR-formulier. Note bene: generieke, niet-gepersonaliseerde advertenties blijven getoond worden.

Gelinkte websites

We kunnen links naar websites en diensten van derde partijen aanbieden waarover we geen zeggenschap hebben en die niet door deze Privacy-statement worden gedekt. We adviseren u om de privacyverklaringen te bekijken op die websites (en alle websites) die u bezoekt.

Forums en chatrooms

Als u op een Pure-website deelneemt aan een discussieforum, lokale communities of chatroom, is het goed om te bedenken dat de informatie (i.e. uw openbare profiel) die u daar verstrekt, in brede kring beschikbaar gesteld kan worden aan anderen; anderen zouden de informatie dus kunnen gebruiken om contact met u op te nemen, u ongevraagd berichten te sturen of voor doelen waar Pure noch u zelf zeggenschap over heeft. Bedenk voorts dat individuele forums en chatrooms aanvullende regels en voorwaarden kunnen hebben. Pure is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke of enige andere informatie die u op deze forums verkiest te verstrekken. Wilt u uw persoonlijke informatie verwijderen van onze blog of ons community-forum, dan kunt u contact met ons opnemen op community@purestorage.com. In sommige gevallen zijn we mogelijk niet in staat om uw persoonlijke informatie te verwijderen; in dat geval laten we het u weten met de reden waarom.

Privacy van kinderen

Pure moedigt het aan dat ouders en voogden een actieve rol spelen in de online activiteiten van hun kinderen. Pure verzamelt niet doelbewust persoonlijke informatie van kinderen zonder gepaste toestemming van ouders of voogden. Als u meent dat we zonder gepaste toestemming persoonlijke informatie hebben verzameld van iemand die onder de wetgeving van uw land minderjarig is, laat het ons dan weten via een e-mail naar privacy@purestorage.com We zullen direct de gepaste maatregelen nemen om de kwestie te onderzoeken en te regelen.

Toestemming voor het transfereren, verwerken en opslaan van persoonlijke informatie

Aangezien Pure een mondiale organisatie is, kunnen we uw persoonlijke informatie mogelijk transfereren naar Pure in de Verenigde Staten van Amerika, naar enige Pure-dochter wereldwijd of naar derde partijen en zakelijke partners zoals hierboven beschreven, die gevestigd zijn in verschillende landen over de hele wereld. Door van onze websites en tools gebruik te maken of ons enige persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u, voor zover de toepasselijke wet het toelaat, in met de transfer naar en de verwerking en opslag van zulke informatie in een land anders dan waar u woonachtig bent; in het desbetreffende land kunnen de normen voor gegevensbescherming anders zijn.

In gevallen dat we uw persoonlijke informatie transfereren buiten de EER, garanderen we dat de informatie in gelijke mate beschermd wordt door de implementatie van minimaal één van de volgende beveiligingen:

 • We transfereren uw persoonlijke informatie uitsluitend naar landen die naar het oordeel van de Europese Commissie een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens waarborgen.
 • Waar we gebruikmaken van bepaalde specifieke providers, kunnen we werken met specifieke contracten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en volgens welke persoonsgegevens dezelfde bescherming genieten als in Europa.

Privacyklachten

Pure Storage, Inc. verbindt zich ertoe klachten op te lossen die betrekking hebben op het door ons verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens.  EU-personen met vragen of klachten over ons Privacybeleid moeten eerst contact opnemen via privacy@purestorage.com.

Pure Storage, Inc. heeft zich verder ingezet om samen te werken met het panel dat door de EU-gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA's) is vastgesteld met betrekking tot onopgeloste Privacyklachten over HR-gegevens die vanuit de EU worden overgedragen in het kader van de arbeidsrelatie.

Uw privacyrechten in Californië

Ingezetenen van de staat Californië hebben, onder California Civil Code § 1798.83, het recht om van ondernemingen die zaken doen in Californië een lijst op te vragen met alle derde partijen waaraan het bedrijf in het jaar daaraan voorafgaand persoonlijke informatie heeft bekendgemaakt voor directe marketingdoeleinden. De wet voorziet er als alternatief in dat als het bedrijf een privacybeleid heeft dat ofwel een opt-out- of een opt-in-keuze biedt voor het gebruik van uw persoonlijke informatie door derden (zoals adverteerders), het bedrijf u in plaats daarvan kan informeren over hoe u uw keuze-opties inzake onthulling beheert.

Pure komt in aanmerking voor de alternatieve optie. We hebben een uitgebreide privacyverklaring en verstrekken u details over hoe u zich kunt afmelden dan wel aanmelden voor het gebruik van uw persoonlijke informatie voor directe marketingdoelen door derden. Daarom zijn we niet verplicht tot het bijhouden of onthullen van een lijst met de derde partijen die in het jaar daaraan voorafgaand uw informatie hebben ontvangen voor marketingdoeleinden.

Bent u een ingezetene van Californië en wilt u informatie ontvangen over hoe u uw keuzes inzake bekendmaking aan derde partijen beheert, dan kunt u uw verzoek richten aan privacy@purestorage.com.

Hoe u contact met ons opneemt

Wij waarderen uw mening. Mocht u vragen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacy-statement hebben, dan kunt u ons mailen op privacy@purestorage.com.

Updates van deze Pure Privacy-statement

We kunnen deze Privacy-statement van tijd tot tijd updaten. Als we onze Privacy-statement modificeren, posten we de herziene versie hier, met de datum van de revisie. U stemt ermee in deze pagina's nu en dan te bezoeken, zodat u op de hoogte bent van zulke revisies en er kennis van hebt genomen. Als we materiële wijzigingen in onze Privacy-statement aanbrengen, kunnen we u daarvan langs andere wegen op de hoogte stellen voordat de wijzigingen van kracht worden, bijv. door een bericht op onze websites te posten of u rechtstreeks een bericht te sturen. Door na het van kracht worden van zulke revisies gebruik te blijven maken van onze website, accepteert u de herzieningen en stemt u ermee in u daaraan te houden.

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 5 april 2019

Aan de slag

Maak uw bedrijf en medewerkers succesvol